nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „nařízení“)

 1. Správce osobních údajů: Nákupy s lenochodem s.r.o., IČO: 19866496, se sídlem Babice nad Svitavou 453, 664 01 Babice nad Svitavou (dále jen „správce“). Správce Vás tímto v souladu s čl. 12 nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v návaznosti na typ uzavřeného smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  1. přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)
  2. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
  2. popisné údaje (např. bankovní spojení)
  3. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  4. údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)
 5. Kategorie subjektů údajů
  1. klient správce
  2. zaměstnanec správce
  3. dodavatel služby
  4. jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
  5. uchazeč o zaměstnání
 6. Kategorie příjemců osobních údajů – správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:
  1. finanční ústavy
  2. veřejné ústavy
  3. zpracovatel
  4. státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 7. Účel zpracování osobních údajů
  1. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů (např. marketingové účely)
  2. jednání o smluvním vztahu
  3. plnění smlouvy
  4. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
  5. archivnictví vedené na základě zákona
  6. výběrová řízení na vypsané pracovní pozice
  7. plnění zákonných povinností ze strany správce
  8. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
  9. předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů – zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 9. Doba zpracování osobních údajů – v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, informačních dokumentech a souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 10. Poučení – Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 nařízení může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
  1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  3. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  4. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
  5. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 11. Práva subjektů údajů:
  1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
   • účely zpracování,
   • kategorie dotčených osobních údajů,
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá ke stanovení této doby,
   • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
   • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
   • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
   • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

   Správce má právo za poskytnutí informace dle písm. a) požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii v rámci administrativních nákladů s tímto spojených.

  2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat správce o vysvětlení.
   • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

   Je-li žádost subjektu údajů podle odst. 11. písm. b) shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odst. 11. písm. b) má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle odst. 11. písm. b) nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

  3. Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které dříve správci osobních údajů udělil.
  4. Právo subjektu údajů požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů je-li to technicky proveditelné.

 

Dne 29.1.2024