nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a provozovatele webových stránek https://nakupyslenochodem.cz, kterým je právnická osoba Nákupy s lenochodem s.r.o., IČO: 19866496 sídlem Babice nad Svitavou 453, 664 01 Babice nad Svitavou (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“ nebo „zasílatel“).
 2. Kontaktní údaje Provozovatele:
  1. e-mailová adresa: nakupyslenochodem@seznam.cz
  2. č.: + 420 606 040 110
  3. ID datové schránky: 8injnvb
  4. bankovní spojení: účet č. 4348283003/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
 3. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednáním a plněním veškerých smluv uzavíraných mezi provozovatelem na straně jedné a právnickou nebo fyzickou osobou na straně druhé (dále jen „kupující“ nebo „odběratel“ nebo „příkazce“).
 4. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást veškerých smluv uzavíraných s provozovatelem. V dané smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání od těchto VOP pouze při výslovném souhlasu provozovatele. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

II. Vymezení pojmů

 1. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek je fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo právnická osoba.
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem.
 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, a to se záměrem činit tak současně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s provozovatelem považován za podnikatele a platí pro něj pravidla pro podnikatele.
 4. Smlouvou ve smyslu těchto obchodních podmínek se rozumí písemné ujednání mezi provozovatelem a odběratelem, kterým mohou být stanoveny podmínky pro uzavírání jednotlivých smluv, a to včetně ujednání odchylných od těchto VOP.
 5. Zásilkou je věc určená k přepravě, jejíž parametry jsou blíže definovány v příslušné smlouvě.
 6. Příkazcem je subjekt, který uzavřel se zasílatele zasílatelskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou zásilek.
 7. Příjemcem je subjekt, který je na zásilce označen jako příjemce, či jiný subjekt oprávněný zásilku převzít.

 

III. Služby

 1. Činnost provozovatele zahrnuje (dále společně jen jako „služby“):
  1. veškeré úkony spojené s obstaráním přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení,
  2. veškeré úkony spojené s nákupem a případným následným prodejem movitých i nemovitých věcí, kterou jsou specifikovány ve smlouvě, která je uzavřená s příslušnou osobou,
  3. veškeré úkony spojené s likvidací pozůstalostí dle podmínek specifikovaných ve smlouvě uzavřené s odběratelem,
  4. veškeré úkony spojené s odtahovou službou dle podmínek specifikovaných v příslušné smlouvě.
 2. Součástí služeb mohou být i další provozovatelem poskytované služby, pokud se tak strany mezi sebou dohodnou.

 

IV. Uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy, zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd., si odběratel hradí sám.
 2. Odběratel provádí objednávku zboží nebo služby těmito způsoby:
  1. e-mailem zaslaným na e-mail:nakupyslenochodem@seznam.cz;
  2. formou SMS zprávy na kontaktní údaje provozovatele uvedené v čl. I. těchto VOP, případně přes aplikaci či platformu, kde má provozovatel svůj oficiální profil (WhatsApp, Facebook atd.);
  3. telefonicky s provozovatelem; nebo
  4. ústně a to na základě osobního kontaktu s provozovatelem.
 3. Odběratel je povinen v objednávce uvést své kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail, místo, čas a specifické požadavky na realizaci dané služby. Odběratel bere na vědomí, že uvedení kontaktního e-mailu je podstatnou náležitostí poptávky. Uvedením svého e-mailu a telefonního čísla v objednávce odběratel výslovně souhlasí s využitím těchto kontaktních pro zasílání sdělení, upozornění či výzev v souvislosti s plněním smlouvy.
 4. V případě, že objednávka nebude obsahovat kontaktní e-mail a telefonní číslo, není provozovatel povinen konkrétní cenovou nabídku vyhotovit.
 5. Na základě učiněné objednávky provozovatel vyhotoví a zašle odběrateli na uvedenou
  e-mailovou adresu konkrétní cenovou nabídku (případně zálohou fakturu, pokud se tak strany dohodnou), a to včetně aktuálního znění obchodních podmínek, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Přijetím nabídky je uzavřena příslušná smlouva. Uzavřením smlouvy se VOP považují za plně akceptované a stávají se její součástí. Odpověď odběratele na nabídku provozovatele, která obsahuje výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, se považuje za odmítnutí původní nabídky. V případě odmítnutí učiněné nabídky není provozovatel povinen předložit odběrateli nabídku novou. Nová nabídka se považuje za nový návrh smlouvy, přičemž pro uzavření smlouvy se použijí pravidla obsažená v tomto článku obdobně.
 7. Pokud některý z požadavků, který je uvedený v objednávce, nemůže provozovatel splnit, zašle odběrateli na e-mail, ze kterého nabídka přišla, pozměněnou nabídku. Tato se nepovažuje za nový návrh smlouvy – smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením odběratele o přijetí této nabídky provozovatele na e-mailovou adresu: nakupyslenochodem@seznam.cz
 8. Všechny objednávky, které provozovatel přijme dle těchto obchodních podmínek, jsou závazné. Odběratel je oprávněn zrušit odeslanou objednávku pouze tehdy, dokud mu nebylo ze strany provozovatele oznámeno přijetí objednávky.
 9. Pokud došlo k zjevné technické nebo písařské chybě na straně provozovatele v průběhu objednávání, je provozovatel o této chybě povinen informovat odběratele bez zbytečného odkladu a je oprávněn v důsledku tohoto předložit odběrateli novou nabídku.
 10. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce, pokud tomu nebrání okolnosti na straně provozovatele nebo odběratele nebo pokud není mezi stranami určeno jinak.

 

V. Komodity vyloučené z přepravy/nákupu/prodeje

 1. Není-li v souladu s čl. V. odst. 2 těchto obchodních podmínek ujednáno jinak, není možné s provozovatelem uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude nákup, prodej, přeprava níže uvedených komodit:
  1. zásilky, které obsahují zboží nedostatečně chráněné, zabalené nebo zajištěné způsobem odpovídajícím jeho tvaru, povaze, hmotnosti, nebo svými parametry překračují limity stanovené provozovatelem,
  2. zásilky bez pevného ochranného obalu, zásilky, které nemají kompaktní tvar kvádru, krychle nebo vícehranného tubusu, příp. obálky,
  3. hořlaviny, chemikálie, kyselinotvorné, žíravé a dráždivé látky, lékařský odpad, lékařská zařízení a nástroje, nebezpečné zboží podléhající některé z úmluv o přepravě nebezpečného zboží (ADR, IATA DGR apod.),
  4. střelné zbraně, napodobeniny střelných zbraní, ostatní zbraně, munice, výbušniny, ohňostroje a pyrotechnika,
  5. léky, drogy, omamné a psychotropní látky a jedy,
  6. nádoby pod tlakem, hasicí přístroje apod.,
  7. umělecká díla, šperky (včetně hodinek), cenné kovy (včetně zlatých a stříbrných předmětů), drahé kameny, pravé perly, starožitnosti, koberce, kožichy a další cennosti,
  8. hotovost, mince, sběratelské mince a známky, platební karty, dokumenty, které lze směnit za hotovost nebo zboží (například směnky, šeky, poukázky s nominální hodnotou, dobropisy, dluhopisy, listinné akcie, bankovky a cenné papíry, za které lze získat hotovost, sázenky, vstupenky atd., osobní doklady,
  9. živý organismus či materiál (například zvířata, rostliny, stromy a semena), lidské či zvířecí orgány a ostatky,
  10. zmrazené či rychle se kazící potraviny, nebo jakékoliv zboží vyžadující při přepravě řízený teplotní nebo vlhkostní režim,
  11. předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností,
  12. předměty a y lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou například: led, alkohol, jakékoliv tekutiny v jakýchkoliv obalech, zejména ve skleněných nebo obdobných křehkých obalech, a předměty obdobné povahy, a dále např. tekuté barvy a lepidla v jakémkoliv obalu,
  13. zásilky podléhající zákazu dovozu nebo vývozu, nebo obchodním omezením či embargům OSN, EU (ev. členských států EU) a členských států NATO, Austrálie a Japonska, a jakékoliv zboží, které je zákonem či jiným platným právním předpisem pro obchod či přepravu zakázáno,
  14. zásilky a zboží, jejichž přeprava vyžaduje speciální povolení či licenci,
  15. zásilky, jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob (vč. práv duševního vlastnictví),
  16. nové i použité akumulátory či jakékoliv jiné baterie obsahující žíravé látky.
 2. Přeprava/nákup/prodej jakékoli zásilky uvedené v předchozím odstavci je možná pouze po předchozím písemném schválení provozovatele.

 

VI. Převzetí zásilky k obstarání přepravy

 1. Pokud není dohodnuto s provozovatelem jinak, je příkazce povinen připravit zásilku tak, aby mohla být zaslána provozovatelem na místo určení. Příkazce je především povinen zásilku řádně zabalit tak, aby obal umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou jedné osobě, zabezpečit ji pro účely systémové silniční přepravy tak, aby bylo možné s ní nakládat běžným způsobem bez rizika poškození, zejména je povinen vybavit zásilku obalem, který odolá běžnému působení okolních vlivů při systémové silniční přepravě, a to jak vně obalu, tak uvnitř obalu, kde je uložena zásilka.
 2. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, zajišťuje provozovatel vyzvednutí zásilky na místě určené příkazcem.
 3. Příkazce je povinen poskytnout provozovateli správné, úplné a srozumitelné údaje o hmotnosti a rozměrech předmětné zásilky a dále o obsahu a její povaze.
 4. Příkazce je povinen poskytnout provozovatele údaje nezbytné pro řádné doručení zásilky, zejména:
  1. jméno, příjmení adresáta,
  2. telefonní číslo a e-mailovou adresu adresáta,
  3. místo doručení, včetně PSČ a státu,

 

VII. Doručení zásilky

 1. Zasílatel obstarává přepravu zásilek pouze na území České republiky, a to maximálně do celkové hmotnosti 3,5 t.
 2. Zasílatel obstará doručení zásilky na adresu místa doručení uvedenou příkazcem, a to k prvním uzamykatelným dveřím, není-li sjednáno jinak.
 3. Doba přepravy a čas doručení jsou určeny na základě vzájemné dohody mezi zasílatelem a příkazcem a jsou pouze informativní a orientační. Zasílatel neodpovídá za případné škody vzniklé příkazci z důvodu nedodržení orientačních časů.
 4. Do přepravního času zasílatele se nepočítá:
  1. den převzetí daní zásilky zasílatelem,
  2. prodlení způsobené vyšší mocí nebo okolnostmi vyplývajícími z provozu a okolnostmi, které nemohl zasílatel odvrátit nebo předvídat.
 5. Zásilka je doručena předáním příjemci či třetí osobě, která vystupuje jako osoba jednající za příjemce v místě doručení.
 6. Není-li zásilka na první pokus doručena, informuje o tomto zasílatel příkazce (například telefonicky, e-mailem nebo SMS).
 7. Pokud příjemce zásilky odmítne zásilku převzít, nejsou prováděny další pokusy o doručení a zásilka je vrácena zpět příkazci. Tím však není dotčen nárok zasílatele na úhradu služeb.
 8. V případě, že zásilku nelze doručit, nebo pokud příjemce odmítne zásilku převzít, je příkazce povinen zasílateli uhradit veškeré poplatky související s vrácením zásilky příkazci, společně s poplatky účtovanými zasílatelem příkazci za doručení zásilky příjemci.

 

VIII. Cena služeb a jejich splatnost

 1. Cena služeb je individuální a je určena ve smlouvě, kterou spolu strany uzavřely.
 2. Podkladem pro úhradu ceny služby je faktura-daňový doklad obsahující všechny náležitosti vyžadované příslušným právním předpisem, která bude vystavena provozovatelem. Faktura-daňový doklad bude provozovatelem zaslánana e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, pokud se strany nedohodly jinak. Lhůta splatnosti faktury-daňového doklady je třicet dní, pokud se strany nedohodnou jinak.
 3. V případě, že se odběratel ocitne v prodlení s úhradou jakékoli faktury, i její části, je provozovatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Nárok provozovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku prodlení odběratele, tímto není dotčen.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Odběratel bere na vědomí, že v případě, kdy smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, jedná jako spotřebitel, a vztahuje se tak na něj zákonná úprava ochrany spotřebitele. V takovém případě má odběratel právo odstoupit od smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory provozovatele ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy dle čl. IV. odst. 6 VOP.
 2. V případě, že je předmětem smlouvy prodej blíže specifikovaného zboží, může kupující odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží nebo provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží.
 4. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 6. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 8. Kupující nemůže podle § 1837 OZ odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  9. ododávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 OZ.
 9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
 10. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
 11. Pokud se realizace smlouvy stane v důsledku nepředvídatelných okolností nemožnou, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k termínu realizace předmětu smlouvy. V případě, že smluvní strany nedosáhnou dohody o změně termínu realizace předmětu smlouvy, je provozovatel oprávněn vyúčtovat odběrateli kompenzaci za nerealizované služby ve výši zaplacené zálohy a započíst na tuto kompenzaci přijatou zálohu v plné výši, pokud byla tato poskytnuta, nebo požadovat po odběrateli úhradu, pokud nebyla záloha hrazena; to neplatí, pokud se stále realizace smlouvy nemožnou převážně z důvodů na straně provozovatele.

 

X. Storno podmínky

 1. Stornem se rozumí zrušení, odložení či změna uzavřené smlouvy. Storno je možné učinit kdykoliv od uzavření smlouvy do 72 hodin před sjednaným začátkem poskytování služeb. V případě učinění storna objednávky je odběratel povinen uhradit provozovateli storno poplatek ve výši určený v uzavřené smlouvě, nebo 5.000 Kč, pokud není určeno smlouvou. Storno smlouvy je nutné v uvedené lhůtě učinit na e-mailovou adresu nakupyslenodem@seznam.cz. Při pozdějším zrušení smlouvy na žádost odběratele je odběratel povinen uhradit provozovateli náhradu ušlého výdělku ve výši celé sjednané ceny nabízených služeb.
 2. Přesun realizace uzavřené smlouvy lze maximálně o měsíc od uzavření smlouvy dle IV. odst. 6 VOP, pokud není mezi stranami určeno jinak.

 

XI. Jakost při převzetí

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

XII. Zákonná práva z vad

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. bezplatné odstranění vady opravou;
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

XIII. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 8. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace informovat kupujícího podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 9. Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

XIV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Ve smyslu § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 2. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající sděluje, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnou nejsou dotčena práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran vzniklá za dobu účinnosti předcházejících VOP, nedohodnou-li se strany jinak. Aktuální znění obchodních podmínek je uveřejněno na webových stránkách prodávajícího:nakupyslenochodem.cz
 7. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení, vzorový formulář pro reklamaci od smlouvy a reklamační řád.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.1.2024