nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Nákupy s lenochodem s.r.o.

IČO: 19866496

se sídlem Babice nad Svitavou 453, 664 01 Babice nad Svitavou

Email:nakupyslenochodem@seznam.cz

Web:https://nakupyslenochodem.cz/

(dále jen „Jan Seliger“)


Společnost jakožto správce osobních údajů, při zpracování osobních údajů svých klientů plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje své klienty o způsobu a rozsahu jejich zpracování a poskytuje jim další důležité informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů.

Společnost se při zpracovávání osobních údajů v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění, a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy

 

Obsah:

 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace.
 2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.
 3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
 4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
 5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
 6. Jaká jsou práva klientů společnosti.
 7. Kde mohou klienti svá práva uplatnit.

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů (klientů) a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnostje správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých klientů, kteří jsou fyzickými osobami,pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, a v případě výslovně uděleného souhlasu také k zasílání marketingových sdělení.

Společnost tímto informuje své klienty, že pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován a nemá žádného zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení.

Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

 

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné sjednání smluvního vztahu s klientem, plnění závazků z uzavřených smluv, plnění zákonných povinností a k ochraně zájmůspolečnosti.

V případě výslovně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů klientem,společnostizpracovává jednak kontaktní údaje (zejména e-mailovou adresu), které jsou nezbytné při informování klienta o službách a produktech společnosti, novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech (dále jen „marketingové účely“).

Kategorie osobních údajů klientů, které společnost zpracovává:

a) identifikační údaje

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa bydliště/sídlo,
 • dodací a fakturační adresa klienta,
 • číslo bankovního účtu,

 

b) kontaktní údaje

 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

 

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

a) pro účely sjednání příslušné smlouvy a poskytnutí smluvního plnění:

 • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů klientem, který má zájem o služby či produkt, které společnost nabízí,

b) pro účely plnění zákonných povinností společnost:

 • společnost zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnost:

 • zejména za účelem uplatnění právních nároků, ochrany a prosazování oprávněných zájmů společnost.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu klienta:

 

a) zasílání marketingových sdělení

Udělení souhlasu klienta je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby jej společnost mohla informovat o svých službách a produktech, novinkách, akcích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a o obdobných událostech. Uvedená marketingová sdělení společnost zasílá zpravidla písemně na e-mailovou adresu klienta.

Společnostneposkytuje osobní údaje klientatřetím subjektům pro účely marketingu.

Společnost tímto své klienty informuje, že bez uděleného souhlasu pro marketingové účely není možné klientovi zaslat informace o jeho službách a produktech, novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech.

Klienti jsou s úplným zněním souhlasu vždy seznámeni prostřednictvím e-mailu před uzavřením příslušné smlouvy o poskytnutí služby/produktu společnost.

Klient může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu nakupyslenochodem@seznam.cz.

 

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje klientů jsouzpracovávány po dobu, po kterou společnost těmto osobám poskytuje své služby, resp. po dobu trvání smluvního vztahu.

Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých souvisejících závazků uchovává společnost tytoosobní údaje po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a také po dobu trváníobecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro zasílání marketingových sdělení je doba uchování osobních údajů 3 rokyod udělení souhlasu, nedojde-li dříve k jeho odvolání.

Společnost si vyhrazuje právo požádat klienta o obnovení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou z evidencí a systému společnosti zcela vymazány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

 

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Pro zajištění výše uvedených účelů zpracování mohou být osobní údaje klientů, kromě společnosti a jejich zaměstnanců, zpracovávány také dalšími zpracovateli, se kterými má společnost uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

 • Osobyzajišťující nebo podílející se na poskytování služeb a produktů společnosti,
 • Právní zástupce, daňový poradce či auditor Jana společnost,
 • IT technik či správce,
 • Pojišťovna v případě řešení nahlášené pojistné události.

Společnost nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem a nevyužívá profilování.

 

6. Jaká jsou práva klientů Jana Seligera.

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo znát totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů, účel a právní základ zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, dobu uložení osobních údajů, práva subjektu údajů (klientů) a možnosti jejich uplatnění.

 

b) Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány.

Klient má právo požadovat od společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost oprávněna účtovat klientovi přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

 

c) Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

Základem uplatnění tohoto práva je, že klient skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnostisdělí.

 

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání vymazala jeho osobní údaje, za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

 

e) Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 18 nařízení, zejména právo omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody.

Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

 

f) Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou jeho soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

 

g) Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat anebo předat osobní údaje jinému správci osobních údajů, které klient poskytl ve prospěch společnost, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Klient má dále právo obrátit se se svojí stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo klienta na jiné prostředky ochrany tím není dotčeno.

 

7. Kde mohou klienti svá práva uplatnit.

Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou klienti uplatnit u společnosti prostřednictvím emailu: nakupyslenochodem@seznam.cz

Žádosti klientů je společnost povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost klienta vždy včas informuje.


Tento dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 29.1.2024