nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a provozovatele webových stránek https://nakupyslenochodem.cz, kterým je právnická osoba Nákupy s lenochodem s.r.o., IČO: 19866496, sídlem Babice nad Svitavou 453, 664 01 Babice nad Svitavou (dále jen „prodávající“).
 1. Kontaktní údaje prodávajícího:
  1. e-mailová adresa: seliger.j@seznam.cz
  2. telefonní číslo: + 420 606 040 110
  3. datová schránka:8injnvb
  4. bankovní spojení: účet č. 4348283003/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 1. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

II. Vymezení pojmů

 1. Kupujícím dle tohoto reklamačního řádu je fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo právnická osoba.
 1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.
 1. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, a to se záměrem činit tak současně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účelytohoto reklamačního řádu rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla pro podnikatele.

 

III. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.
 1. Kupující může vytknout vadu, která se na i projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. V případě, že jde o použité zboží, zkracuje se lhůta na jeden rok.
 1. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena rovněž na dokladu o zakoupení.
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 1. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

IV. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži a instalaci.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Prodávající odpovídá za to, že ke zboží je přikládán daňový doklad – faktura. Pokud není ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad – faktura.

 

V. Práva z odpovědnosti za vady zboží

 1. Kupující je povinen při převzetí zboží jej zkontrolovat a zjevné poškození samotného zboží i obalu ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.
 1. Při osobním odběru Kupujícím je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 1. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně v místě sídla prodávajícího, písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty zasláním e-mailu na adresu nakupyslenochodem@seznam.cz.
 1. Kupující je povinen zboží předat reklamované zboží prodávajícímu, a to buď osobně nebo zasláním prostřednictvím přepravní služby na adresu sídla. V případě zasílání zboží prostřednictvím přepravní společnosti je kupujícímu doporučeno, aby reklamované zboží zabalil do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží a doporučuje se přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. prokazatelně nevhodným a nesprávným zacházením (např. lámáním zboží),
  3. nadměrným kontaktem s vodou, který zapříčinil zrezivění zboží,
  4. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
  5. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  6. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 1. Kupující bere na vědomí, že zboží může obsahovat menší vady (např. zářezy, menší škrábance, defekt po vypalování laserem atd.), neboť se jedná o ruční výrobu. Stejně tak je kupující srozuměn s tím, že mírné zaoblení zboží při jeho využívání není důvodem pro reklamaci, neboť se jedná o přirozenou vlastnost materiálu zboží.
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
 1. Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek, vrátit v původním stavu prodávajícímu.
 1. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

VI. Práva z vad zboží

 1. Pokud má věc vadu, kupující může požadovat její odstranění.Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu v případě, že je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měla věc bez vady.
 1. Přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy může kupující pokud:
  1. prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada věci nevýznamná. Přitom se má za to, že vada není nevýznamná.
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. OZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 1. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

VII. Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně v místě sídla prodávajícího, písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty zasláním e-mailu na adresu nakupyslenochodem@seznam.cz.
 1. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na jeho e-mail, o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na jeho e-mail o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 1. Pokud spotřebitel zaslal zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní společnosti, obdrží písemné potvrzení e-mailem.
 1. O reklamaci uplatněné spotřebitelem rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 1. Lhůta 30 dnů podle čl. VII. odst. 2 reklamačního řádu není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.
 1. Kupující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost.
 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 1. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.
 1. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 1. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20 Kč za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 1. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace.
 1. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 29.1.2024