nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

Zpracování osobních údajů

 1. Právnická osoba Nákupy s lenochodem s.r.o., IČO: 19866496, sídlem Babice nad Svitavou 453, 664 01 Babice nad Svitavou, (dále jen „správce) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, zpracovává osobní údaje osob, které se na správce obrátí se svým dotazem, požadavkem čipřipomínkou, prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webové stránce https://nakupyslenochodem.cz/.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů – Jméno a příjmení, e-mailová adresa.
 1. Účelem zpracování je poskytnutí odpovědi na dotaz, požadavek nebo připomínku zadanou v kontaktním formuláři a umožnění další komunikace mezi správcem a osobou, která dotaz, požadavek či připomínku prostřednictvím formuláře odeslala. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu zpracování.
 1. Právní základ zpracování – zpracování údajů je umožněno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 1. Kategorie příjemců osobních údajů – zpracování zadaných osobních údajů v uvedeném rozsahu provádí především správce. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a je tak zavázán k poskytování ochrany osobních údajů ve stejné míře jako správce. Příjemcem osobních údajů může být také poskytovatel softwaru nebo IT správce.
 1. Správce nemá v úmyslu předat poskytnuté osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 1. Doba zpracování osobních údajů – osobní údaje poskytnuté za účelem kontaktování správce jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, a to:
  1. po dobu stanovenou právním předpisem nebo
  2. po dobu trvání vzájemné komunikace se správcem nebo
  3. do okamžiku, než je účel zpracování dle bodu 3. tohoto informačního dokumentu nahrazen účelem jiným (např. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, uzavření smlouvy se správcem, poskytování plnění z takové smlouvy apod.).
  4. nedojde-li k nahrazení účelu zpracování jiným účelem a vzájemná komunikace mezi správcem a subjektem údajů je ukončena, je správce oprávněn uvedené údaje uchovávat ještě po dobu 6 měsíců od okamžiku, kdy subjekt údajů vznesl poslední dotaz, požadavek nebo připomínku.
 1. Práva subjektu údajů
  Osoba, která prostřednictvím kontaktního formuláře zadá požadované osobní údaje, má v souladu s Nařízením tato práva:
 1. požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají, zda jsou nebo nejsou zpracovávány, a to k následujícím informacím:
  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • existence práva požadovat od správce opravu, výmaz poskytnutých osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo podat u dozorového úřadu stížnost,
  • zdroj osobních údajů, pokud osobní údaje neposkytl subjekt údajů přímo,
  • skutečnost, že dochází k automatickému rozhodování, včetně profilování,
 2. požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů,
 3. v případě pochybností o zpracování osobních údajů nebo o dodržování povinností souvisejících s ochranou osobních údajů má subjekt údajů právo obrátit se přímo na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Správce má právo požadovat za poskytnutí informací uvedených v bodě 8. písm. a) tohoto informačního dokumentu přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii v rámci administrativních nákladů s tím spojených.

Dne 29.1.2024